Hungária Coursing Egyesület Adatvédelmi Szabályzata

  1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Hungária Coursing Egyesület (székhelye: 6791 Szeged, Rizling u. 26., a továbbiakban: Egyesület) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az Egyesület magára nézve kötelezőnek fogad el. A jelen Szabályzat célja, hogy az egyesület által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Tag számára biztosítva legyen, hogy jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak kezelése során.  A Egyesületi tagságot nyilván kell tartani. A nyilvántartás módjára nincs egységes jogi szabályozás, ez minden egyesületnek a saját belső ügye. A tagnyilvántartásban csak olyan adatokat lehet nyilvántartani, amelyek nyilvántartása valamely jól definiálható, jogszerű cél érdekében és a tag a hozzájárulásával történik. A  tagok a tagsági kérelem kitöltésével az adataik nyilvántartásához hozzájárulnak.  Egyesületünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Egyesület neve:  Hungária Coursing Egyesület
Egyesület székhelye: 6791 Szeged, Rizling u. 26., a továbbiakban
Egyesület  elérhetősége, a Tagokkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  coursinginfo@gmail.com
A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016592
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest Megyei Bíróság
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban van
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft
A tárhely-szolgáltató címe: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.
A tárhely-szolgáltató weboldala:  https://webhosticon.hu

Jelen Nyilatkozatban alkalmazott egyes szavak és kifejezések olyan értelemmel bírnak, ahogy azok a 2011. évi CXII. tv.-ben meghatározásra kerültek.

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja

2.1. Az adatkezelés célja az Egyesület szolgáltatásainak biztosítása, a Tagok jogainak védelme. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Tag  előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

2.2. Az adatkezelésre a Tagok önkéntes, tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Tagok kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szolgáltatások igénybevétele esetén annak megfelelő biztosítása érdekében az általuk önkéntesen megadott személyes adataik felhasználásra kerülhetnek. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.3. Adatkezelő a részére megadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Az Adatkezelés során a Tagok önkéntes hozzájárulása alapján az Egyesület az alábbi személyes adatokat kezeli a szolgáltatást igénybe vevő Tag esetében: Tagok által a rendezvényekre való nevezéskor  megadott név és e-mail cím. A nevezés  szóban is történhet, melynek során előzetes tájékoztatást követően, a Tag hozzájárulása esetén a telefonbeszélgetésről hangfelvétel is készül. A telefonbeszélgetés során létrejött megállapodás később írásban is rögzítésre, illetve megerősítésre kerül az rendezvényre  történő feliratkozás alkalmával.

  1. Az Egyesület által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

4.1. Az Egyesület gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

4.2. A szolgáltatás igénybevételéhez a Tagnak szerződést (jelentkezési lapot, hírlevél igénylőt) kell kitöltenie. Ha a nevezés szóban, telefonon történik, akkor a megrendelést írásban is meg kell erősíteni. A jelentkezési lap és/vagy hírlevél igénylő (szerződés) kitöltése során az Adatkezelőhöz eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeli az Adatkezelő, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvja az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csakis a törvényben előírt esetekben történhet meg.

4.3. Az Egyesület, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és azokat  harmadik személynek át nem adja (kivéve jogszabály, vagy hatósági döntés alapján).

4.4. Az Egyesület egyes esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Egyesület érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Tagok elérhető adatait.

4.5.  Az Tagokat tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

4.6. A Tagok elérésére alkalmas adatait kizárólag akkor gyűjti az Adatkezelő, ha az adott szolgáltatás,  jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Ezen adatokat csakis erre, a Tagok által előzetesen jóváhagyott célra használja, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át (kivéve a jogszabály által előírt eseteket).

  1. Az Adatkezelés időtartama

5.1. A Tagok által megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás teljesítéséig, illetve addig marad, amíg a Tag nem kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Tag törlési kérelmének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott  Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Tag által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

  1. Rendelkezés a személyes adatokkal

6.1. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

6.2. Személyes adataik kezeléséről  a Tagok a  Hungária Coursing Egyesülettől, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az coursinginfo@gmail.com elektronikus címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatáskérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Tag egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Tag által a jelentkezési lapon vagy hírlevél igénylőn (szerződésen) megadott e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Tagnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók  nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Tagok adatait.

6.3. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

VII. Adattovábbítás lehetősége

7.1. Az Egyesület, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

7.2 Az Egyesület az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

VIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Egyesület jelen Adatkezelési Szabályzatot – az Info tv. rendelkezéseinek figyelembevételével –  egyoldalú döntésével módosíthatja.

  1. Jogorvoslati lehetőségek

9.1. A Tag bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheti az Adatkezelő munkatársait is a coursinginfo@gmail.com e-mail címen.

9.2 A Tag  jogainak megsértése esetén az Infotv. 22.§-a alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is. (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Hungária Coursing Egyesület